Sabancı Vakfı Bursu

Sabancı Vakfı Üniversiteye Giriş Bursu başvuruları www.e-bursum.com web sitesinden 22 Ekim 2021 tarihine kadar alınacaktır.

 

Sabancı Vakfı Üniversiteye Giriş Bursu Şartları:

2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda, yerleştirme puan türü itibariyle, 0,12’li yerleştirme puanı dikkate alınarak ( ek puan hariç ); maddi desteğe ihtiyaç duyan aşağıda belirtilen şartları sağlayan T.C. uyruklu I.öğretim öğrencileri başvurabilirler.

Puan Türü                                    En Az Puan

*SAY Puanı                                420

**SAY Puanı                              420

    EA Puanı                                 380

    SÖZ Puanı                               380

*İlgili puan türü ile yerleşilen ve öğrenim süresi hazırlık hariç 4 ya da 5 yıl olan bölümler

**İlgili puan türü ile yerleşilen ve öğrenim süresi hazırlık hariç 6 yıl olan tıp bölümü

 

Genel Kurallar

-Burstan yararlanabilmek için yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir.

-Başka kaynaklardan aylık nakit yardımı şeklinde burs alanlara Vakıftan burs verilmez ( Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç ).

Sabancı Vakfı Bursu Süresi ve Devam Koşulları

-Hazırlık sınıfında burs süresi en fazla 1 akademik yıldır ( 2 yarıyıl ).

-Burs süresi, bursun başlangıç tarihinden başlayarak bursiyerin öğrenim gördüğü programın normal öğrenim süresi kadardır. 1 yarıyıl hazırlık okuyan öğrencinin ikinci yarıyılı da normal öğrenim süresine eklenir.

 -Öğrencinin dönem izni alması durumunda bursu dondurulur, izinli geçirilen süreler normal öğrenim süresine sayılmaz.

-Öğrenim gördüğü üniversitenin yönetmeliğine göre bir üst sınıfa devam etmeye hak kazananların bursu ertesi yıl devam eder. Burs devamı ile ilgili kararlar üniversitelerin bildirimleri esas alınarak uygulanır.

-Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda,

* Sınıf dönem tekrarı yapan

* Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen veya Vakıf yönetiminin onayını almadan öğretim kurumu değiştiren

* Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren

* Vakıftan burs aldığı süre içerisinde Sabancı Vakfı dışında başka kaynaklardan aylık nakit ödeme şeklinde burs alan ( Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç )

* Disiplin cezası alan

* Tutuklanan

* Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan

*Öğrenimi geçici bir süre için öğretim kurumunca dondurulan veya dönem izni alan

*Sabancı Vakfı’nın burs kontenjanı ayırdığı üniversiteler dışında bir üniversiteye yatay geçiş yapan (Engelli Öğrenciler ve Kalkınmada Öncelikli İller Bursu alan öğrenciler hariç)

* Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan ( staj dışında )

 bursiyerlerin bursu kesilir.

-Afet, deprem, pandemi, kaza, ağır hastalık gibi olağanüstü sebepler nedeniyle öğrenimini dondurmak durumunda kalan bursiyerin kayıt dondurmaya sepep olan gerekçesini yazılı bildirmesi halinde bir (1) yıl süre ile bursunu almaya devam edebilir.

-Bursun kesilmesi işlemi, bursun kesilmesine ilişkin nedenin Vakıf’a iletilmesi üzerine yürürlüğe konulur. Geç bildirim nedeniyle fazladan yapılmış ödemeler, bursiyerden talep edilir. 

Burs Almaya Yeniden Hak Kazanma

Aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi durumunda, kesilen bursun devamı sağlanır.

* Bursiyerlere verilen disiplin cezasının bütün sonuçları ile affedilmesi

* Bursiyerin tutukluluk halinin kaldırılarak okula devam hakkı verilmesi

* Sınıfta kalanların veya dönem tekrarı yapanların ertesi ders yılında/dönemde bir üst sınıfa/döneme geçmesi ( öğrenim süresince mazeretsiz olarak iki ders yılına eşit bir süreyi tekrar etmek zorunda kalanlar hariç )

* Öğrenci değişim programında alınan derslerin denkliğinin bulunmaması vb. nedenlerle eğitimin normal öğrenim süresinde tamamlanamadığı durumlarda bu bursiyerler için ek bir dönem; ayrıca çift anadal / yan dal yapmaları nedeniyle öğrenim süresi uzayan bursiyerler için de en fazla iki dönem bursları devam ettirilir.