ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVLARI HAKKINDA


Üniversitemiz personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12 inci maddesi uyarınca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak yaptırılması talebimiz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Merkezi Sınav Kurulunun 30.04.2024 tarihli kararı ile uygun görülmüş olup, sınavlar için son başvuru tarihi 31.05.2024 olarak belirlenmiş ve Merkezi Yazılı Sınav işlemlerinin 2024 yılı içerisinde tamamlanmasına karar verildiği duyurulmuştur.

İlgili Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, birimi, sayısı, son başvuru tarihi, başvuracak personelde aranan nitelikler, sınavlara ilişkin konu başlıkları ve yazılı sınava ilişkin diğer hususlar Üniversitemiz web sitesinde yayımlanmıştır.


1-) Başvuru tarihinin son günü itibari ile aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

2-) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür.

3-) İlan edilen kadrolara diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda bulunamazlar.

4-) Başvurular 20 Mayıs 2024 tarihinde başlayacak olup, 31 Mayıs 2024 tarihi mesai bitimine kadar Personel Daire Başkanlığına iletilmek üzere, Rektörlük Yazı İşlerine kapalı zarf içinde aşağıdaki dilekçe örneği ile yapılacaktır.

5-) Sürenin sona ermesine müteakip, başvuruların değerlendirilmesi 12 iş günü içerisinde (03-21/06/2024 tarihleri arasında) tamamlanarak, aranan şartları taşıyanlara ilişkin aday listeleri, en geç 5 iş günü içerisinde (24-28/06/2024 tarihleri arasında) Üniversitemiz web sitesinde yayımlanacaktır.

6-) Web sitesinde ilan edilen aday listelerine, 5 iş günü içerisinde (01-05/07/2024 tarihleri arasında) itiraz edilebilecek olup, yapılan itirazlar, Sınav Kurulunca 10 iş günü içerisinde (08-22/07/2024 tarihleri arasında)karara bağlanacaktır.

7-)Kesinleşen aday listeleri 5 iş günü içerisinde (23-29/07/2024 tarihleri arasında) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesi ile aynı süre içerisinde Üniversitemiz web sitesinde ilan edilecektir.

8-)3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca başvuru dilekçesinde imza bulunmaması halinde başvuru değerlendirmeye alınamayacaktır.

9-) Başvuru belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilir.

-Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Dilekçe Örneği

-Çukurova Üniversitesi 2024 Merkezi Sınav Başvurusu Görevde Yükselme Kadrolar

-Çukurova Üniversitesi 2024 Merkezi Yazılı Sınav Başvurusu Unvan Değişikliği Kadrolar

-Görevde Yükselme Merkezi Yazılı Sınav Konu Başlıkları

-Merkezi Sınav Kurul Kararı

-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Duyuru

-Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği