Ç.Ü. Görevde Yükselme Sınavı

2021 Görevde Yükselme Sınavı

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12 nci maddesi kapsamında Üniversitemiz personeline yönelik Görevde Yükselme Yazılı Sınavının Kurumumuz tarafından müstakilen çevrimiçi olarak (bilgisayar laboratuvarında) yapılması uygun görülmüş olup, Görevde Yükselme Sınavına başvurular 21.09.2021 tarihinden 24.09.2021 tarihine kadar yapılabilecektir.

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca başvuru dilekçesinde imza bulunmaması halinde başvuru değerlendirmeye alınamayacaktır.

 

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

Sınava başvuruda bulunan adayların ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 45 inci maddesinde ve 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşıması gerekmektedir. 2021/14 sayılı ve Tasarruf Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi: 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre yapılacak atamalar sadece yönetici kadroları (şef dahil) ile sınırlı tutulacak, yönetici kadroları dışındaki kadrolara anılan bent çerçevesinde atama yapılmayacaktır.

 

İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla sınava başvuruda bulunan adayların, başvurulan kadroya ilişkin Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirtilen alt görevlerde toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu hizmet süresinin en az bir yılını kurumda geçirmiş olmak, şartını taşıması gerekmektedir.

 

Görevde yükselme suretiyle atanacakların, yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.

 

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

 

Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinde sayılan kadrolardan birinde veya mühendis hariç olmak üzere unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak,

Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda çalışıyor olmak,

Memur, Bilgisayar İşletmeni kadrolarına atanabilmek için;

1) En az orta öğretim mezunu olmak,

2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinde sayılan kadrolardan birinde çalışıyor olmak,

Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğretim mezunu olmak,

2) En az 3 yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinin bir numaralı alt bendinde sayılan kadrolardan birinde çalışıyor olmak,

gerekir.

 

Başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece birisi için başvuruda bulunabilir. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 11.Maddesinin 2.fıkrasında yer alan “İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.” hüküm uyarınca başvuruda birden fazla unvan yazılması halinde geçersiz başvuru olarak değerlendirilecektir. 

Ayrıca başvuruda bulunulan unvanlı kadroya ilişkin birim ve derece belirtilmez.

Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da sınavlara başvurabilecektir.

İlan edilen kadrolara diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda bulunamaz.

Yazılı sınavlara ilişkin başvurular bir dilekçe ile Personel Daire Başkanlığına iletilmek üzere, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yazı İşleri Şube Müdürlüğüne kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.

Başvuru dilekçesi örneği için tıklayınız.

Sınav Takvimi için tıklayınız.

Konu Başlıkları için tıklayınız.

Kadrolar için tıklayınız.