Bilgiler

KURUM DOSYA PLANI

BİRİMLER

KONULAR

 

Genel Sekreterlik

 

Üniversite gelen evrak kayıt ve havalesi

Üniversite giden evrak kayıt ve postası

Öğrenci ve personel konulu duyuruların  ve yazıların dışında kalan duyuru ve tanıtım yazışmalarının yapılması

Üniversitemiz araştırma merkezlerinin kuruluş ve bilgileri

Üniversite yönetim kurulu gündem ve kararlarının yazımı ve dağıtımı

Üniversite senatosu gündem ve kararlarının yazımı ve dağıtımı

Üniversite disiplin kurulu gündem ve kararların yazımı ve dağıtımı

İdari Mali İşler Daire Başkanlığı

Satın alma Şube Müdürlüğü

Makine,teçhizat alımları

Araç gereç ve malzeme temini

Bütçe Şube Müdürlüğü

Bütçe tasarılarının hazırlanması ve uygulanmasının izlenmesi

 

Nakit ve ödenek durumunu izlemek

 

Ek ödenek talebi

 

Kırtasiye ve demirbaş malzemelerine ait ayniyat işlemleri ve dağıtımı

Tahakkuk Birimi

Tedavi yollukların hazırlanması ve tahakkuka bağlanması

 

Geçici ve sürekli görev yolluklarının hazırlanması ve tahakkuka bağlanması

 

Tedavi giderleri

Koruma ve Güvenlik Şb Müdürlüğü

 

Güvenlik önlemlerinin sağlanması ve takibi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

 

Üniversite internet altyapısı ve yönetimi

Network ve sistem yönetimi hizmeti

Bilgisayar ve çevre birimleri donanımı bakım ve onarım hizmeti

Web teknolojileri, web tasarım hizmeti

Bilgisayar yazılım hizmeti (Üniversite otomasyan yazılımları)

Bilgisayar donanım ve yazılım danışmanlık hizmeti

Yapı İşleri ve Tek. Daire Başkanlığı 

 

Yapım ve onarım işlemlerinin keşiflerinin hazırlanması, ihale işlemleri, ihalesi yapılan işlerin imalat bazında denetimi, hak edişler, geçici ve kesin kabul işlemleri

 

Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin etüd-projeleri, belediye ile ilgili imar-ruhsat işlemleri

Personel Daire Başkanlığı

 

Akademik ve idari atamaların sonuçlandırılması

Emeklilik işlemleri

Görevlendirme

Siciller (Akademik ve İdari)

İzinler (Senelik,Ücretsiz, Askerlik)

Terfiler (Akademik ve İdari)

Hizmet değerlendirmeleri (Sigorta ve Bağ kur)

Personel kimlik kartları

Doktora ve lisans değerlendirmeleri

İntibak işlemleri

Sağlık karnesi dağıtımı (Rektörlük)

Yurtdışı izin onayları

Pasaport işlemleri

Hizmet belgesi

Asalet onayları

Görev süresi uzatımı

Daimi, vizeli ve geçici işçilerin maaşların hazırlanması ve ödenmesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

Genelgeler, İstatistikler, Anketler

Disiplin işlemleri

Akademik takvim

Yönetmelikler

Bölüm ve program açılması

Öğrenciler ile ilgili yazışmalar

Başarı oranları

Eğitim programları ile ilgili işlemler

Öğrenci sayılar

Öğrenci kimlik kartları

Öğrenci kontenjanları

Öğrenci kayıt kabul işlemleri

Yatay, Dikey geçiş işlemleri

Ön kayıt ve özel yetenek sınavı

Lisans üstü öğrenci kontenjanları

Kaydı silinen öğrenciler

Lisans tamamlama

Askerlik tecil işlemleri

Mezuniyet ile ilgili işlemler

Bilimsel-Tek. Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 

 

Bilimsel Araştırma Projelerinin Kabulü, Değerlendirilmesi, Desteklenmesi ve İzlenmesi

Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı

 

Üniversitenin eğitim-öğretimi ve bölge ihtiyaçları doğrultusunda; araştırma, eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gereken hertürlü bilgi ve belgeyi saklamak.

Sağlanan bilgi ve belgeleri bütün araştırmacıların, üniversite öğrencilerinin ve çalışanlarının kullanımına sunulacak şekilde düzenlemek ve korumak.

Mevcut bilgi kaynaklarından en iyi şekilde yararlanılmasını sağlamak amacıyla her düzeydeki kullanıcıya örgün ve yaygın biçimlerde eğitim vermek.

Üniversite Kütüphanecilik Bölümleri öğrencilerinin zorunlu uygulama ve staj programlarını yürütmek.

Rektörlükçe verilecek benzer nitelikteki eğitim öğretimle ilgili diğer görevleri yerine getirmek.

Sağlık  Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

 

Her türlü sağlık hizmetlerinin yürütülmesi

Güzel sanatlar ve spor alanlarında çalışmalar ve gösteriler düzenlenmesi

Öğrencilere burs, kredi, beslenme, barınma çalışma,dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme olanaklarının sağlanması

Ulaşım ve iş bulma alanlarında yardımcı olacak hizmetlerde bulunulması

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin sağlanması ve öğrencilerin kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesi

Hizmet alanına giren konularda araştırma ve uygulamalar yapılması veya yaptırılması

Hizmet veren meslek elemanlarının yetişme gelişmelerini sağlamak için hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi

Okuma salonları, öğrenci yurtları açılması

Toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salon ve sahaları, kamp yerleri sağlanması bu ve benzeri diğer tesislerin kurulması, kiralanması, işletilmesi veya işlettirilmesi

Bu amaca yönelik olarak üniversitenin diğer birimleri ve üniversite dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır. 

Hukuk Müşavirliği

 

Üniversitenin öğrenciler,diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak, üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, idareye yardımcı olmak.

Sivil Savunma Uzmanlığı

 

Üniversitenin sivil savunma hizmetlerini yürütmek bu konuda yapılacak çalışmalarla ilgili koordinasyonu sağlamak

İnsan Kaynakları Birimi

 

657, 2547 Sayılı kanunlarla, İş Kanunu gereği yapılacak değerlendirmeler